หน้าหลัก
    ประวัติความเป็นมา
    อำนาจหน้าที่
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    แผนพัฒนา เทศบาล
    ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
    ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ       ปฏิบัติราชการของ เทศบาล
 
   บุคลากร
•  ผู้บริหาร
•  สภา เทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุข
 
   ติดต่อ เทศบาล
•  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
•  แจ้งเรื่องราวการทุจริต
•  ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
•  แผนที่
•  การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
•  การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่
•  การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       •  ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงินภาษีผ่านธนาคาร
       •  แบบฟอร์มการชำระเงินภาษีผ่านธนาคาร
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
• รายรับ-รายจ่าย
•  รายงานประชุมสภา
•  รายงานประชุมผู้บริหาร
•  ผลการดำเนินงาน
•  ประกาศ เทศบาล

การบริหารงานบุคคล
การเงิน / การคลัง อปท./ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น
การเงิน / การคลัง สถ.
ระเบียบกฏหมาย 
เรื่องอื่น ๆ
   
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ตำบลดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต
ชมรมนิติกร อปท.
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น 
ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
กลุ่มเพื่อนพนักงานจัดเก็บฯ
ชมรมจัดเก็บรายได้ อปท.
กลุ่มเพื่อนนักวิชาการศึกษาฯ
กลุ่มช่างเทศบาล
ชมรมช่างโยธา อปท.
ชมรมช่างโยธา
กรมส่งเสริมฯ
กรมป้องกันและบรรเทาฯ
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.
สำนักงบประมาณ  
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ก.พ.ร.
กรมบัญชีกลาง 
ราชกิจจานุเบกษา
   
kodmhai.com
bcoms.net
thaiware.com
nectec.or.th
codetukyang.com
twebmaster.com
siamcrack.com
Website
รวมของฟรี
    
ร้องเรียนร้องทุกข์ สายตรงเทศบาล บวกค้าง

     
  ส่งคำถามใหม่
 : : รายการคำถาม : :
ขอแค่ความเป็นธรรม [ 2014-10-12 ] ยังไม่มีคำตอบจากเจ้าหน้าที่